Dokumenty

MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2004/39/ES z 21. apríla 2004, ktorá upravuje trhy s finančnými nástrojmi v rámci Európskej únie. Na Slovensku bola smernica MiFID implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.


Cieľ smernice MiFID

  • zlepšiť trhovú transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch
  • zlepšiť ochranu investorov, predovšetkým neprofesionálnych klientov
  • vytvoriť efektívnejší kapitálový trh
  • vytvoriť rovnaké podmienky pre investičné služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie
  • podporiť konkurenčné prostredie
  • zvýšiť informovanosť voči klientom v súvislosti s poskytovaním investičných služieb a vedľajších investičných služieb

Dokumenty