Korporátni klienti

Bankové záruky

Privatbanka poskytuje bankové záruky za tuzemské subjekty v prospech tuzemských subjektov alebo v prospech subjektov s domicilom v rámci EÚ.

Bankové záruky zabezpečujúce dovoznú alebo vývoznú platbu alebo záruky za spotrebné dane z vína, piva, liehu a iných, všeobecne nazývané ako colné záruky, Privatbanka neposkytuje.

Vystavujeme nasledovné druhy bankových záruk:

Záruka za predloženú ponuku (nazývaná aj tender, bid bond, vádium)

Bankovú záruku požaduje vypisovateľ súťaže. Vypisujúci orgán sa týmto ručením zabezpečuje, že uchádzač neodstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, tzn. príjme zákazku, ak mu bude zverená. Vychádza z podmienok stanovených vypisovateľom súťaže. Obvykle sa poskytuje ako krátkodobá.

Záruka za dobré vykonanie zmluvy, za záručnú lehotu, za vrátenie zádržného

Záruka zabezpečuje beneficientovi splnenie zmluvne dohodnutých podmienok kontraktu. Spravidla je poskytnutie niektorej z týchto typov záruk spojené s vyplatením zádržného klientovi zo strany beneficienta. Môže byť poskytnutá ako krátkodobá, strednodobá, prípadne dlhodobá.

Záruka za vrátenie zálohovej platby (nazývaná aj akontačná)

Poskytnutím takejto záruky sa banka v mene klienta (dodávateľa) zaväzuje odberateľovi vrátiť poskytnutý peňažný záloh v prípade, ak dodávateľ nedodá čiastočne zaplatený tovar, resp. nevykoná práce v zmluvne stanovenom čase alebo množstve. Poskytuje sa ako krátkodobá, strednodobá, ojedinele ako dlhodobá.

Záruka za zaplatenie platobných záväzkov z kúpnych, nájomných, úverových, lízingových a iných zmlúv

Táto záruka sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi odberateľom a dodávateľom a nadväzuje na podmienky zakotvené v tomto dokumente. Výška bankovej záruky spravidla zabezpečuje nielen istinu, ale aj úhradu úrokov. Zaručená suma sa obvykle znižuje o každú vykonanú splátku. Môže byť poskytnutá ako krátkodobá, strednodobá alebo dlhodobá.

Mena EUR, USD, CZK
Odplata odplata sa spláca mesačne
Zabezpečenie nehnuteľným, hnuteľným majetkom, pohľadávkami, zmenkou, ručením tretej osoby, cennými papiermi a pod.
Poplatky Sadzobník poplatkov, časť 9

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.