Korporátni klienti

Prevádzkové financovanie

V oblasti prevádzkového financovania poskytujeme tieto druhy úverov:

Splátkový úver

Krátkodobý úver poskytovaný klientom s pevne stanoveným splátkovým kalendárom. Účelom úveru je financovanie prevádzkových potrieb klienta, zásob a pohľadávok z obchodného styku.

Kontokorentný úver

Krátkodobý úver poskytovaný bonitným klientom na financovanie prevádzkových potrieb, kde sa čerpanie a splácanie úveru realizuje prostredníctvom osobitného účtu. Na tomto účte má klient možnosť na základe vlastného uváženia čerpať finančné prostriedky do výšky dohodnutého debetného rámca. Jednou z podmienok poskytnutia úveru je presmerovanie platobného styku na osobitný účet.

Revolvingový úver

Krátkodobý úver na financovanie prevádzkových potrieb, spravidla pohľadávok do lehoty splatnosti pri stanovenom koeficiente (do 0,80). Čerpanie úveru je priebežné, na základe predkladaných faktúr do výšky úverového rámca, pričom úhrada faktúr musí byť realizovaná priamo na úverový účet. Tým dochádza k jeho priebežnému splácaniu a zároveň k uvoľneniu zdrojov na prefinancovanie ďalších pohľadávok.

Mena EUR, USD, CZK
Úroky úroky sa splácajú mesačne
Splatnosť 1 rok
Výška úveru min. objem 332 000 Eur
Zabezpečenie nehnuteľným, hnuteľným majetkom, pohľadávkami, zmenkou, ručením tretej osoby, cennými papiermi a pod.
Poplatky Sadzobník poplatkov, časť 9

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.