sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Vyspelé diverzifikované riešenia sú teraz ešte dostupnejšie
16.07.2014

V Privatbanke klientom radíme, aby nepozerali len na potenciálne zhodnotenie svojich finančných prostriedkov, ale predovšetkým na ich ochranu. Tú možno dlhodobo budovať prostredníctvom rozumnej diverzifikácie. Naším tradičným nástrojom riadenej diverzifikácie je aktívne spravované portfólio v rámci bankovo-investičnej koncepcie Privatbanka Wealth Management (PWM).

Služby aktívne spravovaného portfólia ponúkame už od roku 2005 a za celé toto obdobie nebol zaznamenaný žiaden záporný priemerný ročný výnos, a to ani v rokoch 2008 a 2011, ktoré boli z pohľadu správy majetku skutočne náročné. Od júla 2014 je tento jedinečný koncept prístupný širšiemu okruhu klientov tým, že sme znížili vstupný objem investície. Klienti tak už od 50-tisíc eur môžu využívať rokmi overené know-how banky pri správe klientskych portfólií, dostanú sa k širšej palete investičných nástrojov a k aktívnemu  využívaniu trhových príležitostí. To, čo bolo výsadou najbonitnejších klientov, je už dnes výrazne prístupnejšie aj menším investorom.

Naša banka od začiatku výrazne preferuje filozofiu tzv. otvorenej architektúry. V praxi to znamená, že jednotlivé portfóliá buduje použitím najlepších produktov lokálnych a svetových emitentov alebo správcov. Ako jedna z prvých slovenských bánk aktívne využíva nízkonákladové ETF (Exchange Traded Funds alebo fondy obchodované na burze), ktoré sú z pohľadu celkových nákladov o viac ako polovicu lacnejšie než bežné na Slovensku používané podielové fondy. Jednotlivé fondy sú vyberané z portfólií renomovaných svetových správcov aktív – BlackRock (skupina s najväčším objemom zdrojov pod správou), DB Platinum Advisors (skupina Deutsche bank), Sociéte Generale a podobne.

Základom aktívne riadeného portfólia je mandát, ktorý klient dáva banke a ktorý odzrkadľuje konkrétny zámer klienta, jeho ciele, očakávania, ako aj celkový vzťah k investovaniu a investičnému riziku. Banka sa ako správca portfólia môže pri svojich investičných rozhodnutiach pohybovať výlučne v rámci týchto obmedzení. To dáva klientovi vysokú mieru pravdepodobnosti, že jeho konečný investičný cieľ bude naplnený. Banka pri správe aktív využíva investičnú stratégiu FEREO (Fixed income, Equities, Real Estate, Opportunities), ktorá je postavená na kombinácii štyroch tried aktív. Maximálne a minimálne hodnoty v rámci jednotlivých tried potom odzrkadľujú celkové podstupované riziko.

Ambíciou banky je ochrana už nadobudnutých financií. Na druhej strane však kombinácia akcií a dlhopisov môže vytvoriť také portfólio, ktoré prostredníctvom limitovaného zastúpenia akcií môže byť v konečnom dôsledku menej rizikové a hlavne môže prinášať vyšší potenciál zhodnotenia ako portfólio, ktoré je zložené výlučne z dlhopisov. Nehovoriac o tom, že v dnešnom prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb a výnosov je veľmi ťažké prekonať infláciu v prípade, že by bolo portfólio zložené len z dlhopisov.

Privatbanka vníma riadené portfólio ako inštrument dlhodobej správy financií. Rozhodne neodporúčame príliš vysoké pozície v špekulatívnych nástrojoch orientované výlučne na dosiahnutie nadpriemerného zisku. Súčasný stav nízkych výnosov je z pohľadu klienta určite nežiaduci, avšak odporúčame ho akceptovať. Rôzne skratky, ktoré by mohli viesť k nadštandardne vysokým výnosom, môžu v konečnom dôsledku spôsobiť ohrozenie a veľký pokles nadobudnutého majetku.

Základnou možnosťou je využitie aktívne riadeného portfólia ako komplexného nástroja na správu celkového majetku. Hoci sa toto riešenie môže zdať ako príliš riskantné (keďže klient koncentruje financie na jedno miesto), v konečnom dôsledku však využíva množstvo výhod diverzifikácie vnútri samotného portfólia. Jednotlivé cenné papiere sú majetkom klienta, nie banky. Tá je poverená výlučne jeho správou. A tu prichádza ďalšia z rozhodujúcich výhod už spomenutej otvorenej architektúry. Banku nikto nenúti nakupovať vopred vybrané cenné papiere z akejkoľvek konkrétnej finančnej skupiny.

Práve zníženie minimálnej investície však sprístupňuje PWM aj klientom, ktorí dnes  majú nakúpené dlhopisy, ktoré chcú držať do splatnosti, no zároveň majú aj voľnú hotovosť, ktorú by chceli zainvestovať dlhodobo. Aktuálne výnosy na dlhopisovom trhu sú pre nich nezaujímavé a hľadajú cestu k vyššiemu výnosu. Je rozdiel medzi kúpou dlhopisu, kde klient pozná jeho kreditné riziko, výnos do splatnosti a splatnosť, a individuálnym nákupom iných cenných papierov (napríklad aj akcií, akciových fondov a pod.). Preto veľa klientov nad týmto krokom váha. Vďaka aktuálne nízkej vstupnej hranici je tento spôsob investovania dostupný a klient tak nemusí byť neustále v strehu z toho, ako sa jeho investíciám darí a čo sa globálne na trhoch deje. O toto sa postará Privatbanka a jej špecialisti.

Späť