sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nie je fond ako fond: Exchange Traded Products
11.08.2015

Vyššie spomínané ETF v predchádzajúcich častiach sú však len podskupinou širšieho okruhu produktov, ktoré sú nazývané Exchange Traded Products – ETP. Do tejto skupiny patria okrem ETF aj ETC – Exchange Traded Commodities a ETN – Exchange Traded Notes.

Exchange Traded Commodities

Sú to dlhové cenné papiere, ktoré neplatia žiadny úrok. Dôvodom ich vzniku je, že regulácia zastrešujúca ETF neumožňuje investície, ktoré nie sú diverzifikované. Preto vznikli ETC, ktoré umožňujú kopírovanie len konkrétnej komodity (napr. ropy alebo zlata) alebo komoditného koša. ETC boli tiež použité na poskytnutie prístupu k menovým párom alebo menovým košom. ETC sú spravidla emitované SPV (teda firmami, ktoré sú určené len na tento účel), ktoré fyzicky vlastnia aktíva, teda sú kolateralizované.

Exchange Traded Notes

Sú to dlhové cenné papiere, ktoré neplatia žiadny úrok a sú určené na to, aby kopírovali podkladový benchmark alebo aktívum. Na rozdiel od ETC, ktoré sú emitované SPV, sú ETN emitované bankami, teda svojou povahou podobné obyčajným senior dlhopisom. Investori tak nesú plné kreditné riziko emitenta (banky). Na rozdiel od bežných dlhopisov výnos ETN nie je pevný, ale kopíruje výnos podkladového aktíva, pričom výplata tohto výnosu je garantovaná emitentom.

Spoločným znakom pre celú skupinu finančných nástrojov (ETP) je, že ide o finančný inštrument obchodovaný na burze, pričom typicky je jeho cieľom poskytnúť rovnaký výnos ako určitý benchmark alebo aktívum (pred poplatkami).

Rast objemu ETP od roku 2000

Ako vidno, objem ETP vo svete dynamicky rastie, blížime sa k objemu 3 000 miliárd dolárov. Zaujímavé je, že USA majú nielen časový náskok (prvé ETF v USA v roku 1993, v Európe až v roku 2000), ale aj objem ETP v USA je stále asi dvakrát vyšší než v Európe.

 

Základné druhy ETP podľa ich zamerania

Indexové ETF

Indexové ETF sú zložené z takých cenných papierov, ktoré najlepšie dokážu kopírovať vývoj vybraného akciového indexu. Investori tak napríklad môžu pomocou ETF participovať na vývoji tých najväčších svetových akciových indexov ako Dow Jones Industrial Average (DIA), Nikkei (EWJ) a pod.

Dlhopisové ETF

Dlhopisové ETF sú zložené z takých cenných papierov, ktoré najlepšie dokážu kopírovať vývoj vybraného dlhopisového indexu. Investor má tak možnosť cez jeden produkt nakúpiť celé portfólio dlhopisov, ktoré spĺňa jeho preferencie. Napríklad dlhopisové ETF – IBCS je zamerané na eurové korporátne dlhopisy s investičným ratingom, pričom EUNW sa snaží kopírovať index zložený z eurových high yield dlhopisov (teda dlhopisov s vyšším výnosom a vyšším kreditným rizikom).

Komoditné ETC

Ide o ETC, ktoré sa snažia participovať na pohybe určitej komodity od poľnohospodárskych produktov až po drahé kovy. Na rozdiel od indexových ETF však nie sú zložené z akcií, ale z futures či iných kontraktov. Pre investorov tak prostredníctvom komoditných ETC, ktoré sa obchodujú rovnako jednoducho ako akcie, vzniká zaujímavá alternatíva ako obchodovať na komoditných trhoch.

Menové ETN

Menové ETN sa zameriavajú na kopírovanie vývoja cien vybraných mien. Existujú aj ETN, ktoré nekopírujú iba jednu špecifickú menu, ale kopírujú rovno celý kôš mien.

Sektorové ETF

Sektorové ETF pracujú na rovnakej báze ako ETF indexové. Najčastejšie ide o ETF zložené z cenných papierov najlepšie reprezentujúcich sledovaný sektor, či už ide o finančný, farmaceutický, energetický, alebo iný sektor.

Pákové ETF

V praxi sa môžeme stretnúť aj s ETF, ktoré kopírujú vývoj vybraného indexu s dvojnásobnou či trojnásobnou rýchlosťou (t. j. ak sa cena indexu zmení o 1 %, cena ETF sa zmení o 2 % alebo 3 %). Tieto ETF sa nazývajú pákové. Na rozdiel od klasických reagujú omnoho citlivejšie na vývoj vybraných indexov. Veľmi často sa pri nich stretávame s označením bullish a bearish (bullish – rastúci trh, bearish – klesajúci trh), pričom toto označenie určuje, pri akom vývoji trhu dané ETF zarába.

Záver

Napriek búrlivému rozvoju ETF (a aj širšej skupiny ETP) vo svete, na Slovensku, ale aj v Česku sú stále takmer neobjavenými finančnými nástrojmi. Veľký vplyv na tento fakt môžu mať aj najväčšie lokálne banky, ktoré v médiách prezentujú takmer výhradne vlastné produkty a nemajú záujem o propagáciu efektívnych nízkonákladových riešení, keďže ide o ich priamu konkurenciu.

Avšak, ako sa hovorí, vývoj nezastavíš: najkvalitnejšie ETF kopírujúce niektorý z významných svetových indexov má také nízke náklady a takú skvelú likviditu, že prakticky nemá význam rozmýšľať nad inou alternatívou, ak je cieľom investora dosahovať výnosy príslušného indexu. Ak niekto hľadá viac, teda chce prekonávať index, môže skúsiť niektorý z aktívne riadených fondov, ale jeho šanca, že sa mu to podarí, je približne 1 : 4, ako vyplýva z celosvetových štatistík. Nezatracujeme aktívne riadené fondy, ale vždy by mali poskytovať jasnú pridanú hodnotu za vysoké poplatky: buď poskytujú prístup k trhu, pre ktorý neexistuje ETF, dosahujú dlhodobo vyššiu výkonnosť ako index, alebo majú nižšiu volatilitu pri rovnakom výnose atď.

Privatbanka je bankou s otvorenou architektúrou a jednou z prvých, ktoré aktívne využívajú akciové, dlhopisové ETF, ako aj ďalšie produkty zo skupiny ETP. Veríme, že dynamický rozvoj tohto sektora nám umožní naďalej rozširovať ponuku efektívnych finančných riešení pre našich klientov.

 

Späť