sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Môže nastať daňová povinnosť napriek poklesu ceny dlhopisov?
12.04.2012

Dlhopis je cenný papier, ktorý je špecifický dvomi formami výnosu, a to úrokovým a kapitálovým výnosom.
S ohľadom na to, že sme sa teraz aktuálne venovali daňovým priznaniam, viac klientov sa pýtalo, prečo musí zdaniť dlhopis, keď jeho reálna hodnota poklesla.
 Úroky sa zdaňujú podľa §7 Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 v znení neskorších zmien (ďalej len ZDP).
Tu rozlišujeme úroky :

vyplatené po 1. 1. 2004  do 31. 12. 2010, kde bolo zdanenie zrážkou 19 % (§ 43 ods. 3 ZDP), príjem bol súčasťou základu dane (§ 17 ods. 4 ZDP); daň vybraná zrážkou sa považovala za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 ZDP)
vyplatené po 1. 1. 2011, pri ktorých je zdanenie zrážkou 19 % (§ 43 ods. 3 ZDP); zrážka dane je definitívne vyrovnaná a nezahrnuje sa do základu dane.

Druhá vec je otázka precenenia dlhopisov, ako to robíme pri cenných papieroch v portfóliách klientov na dennej báze. Majiteľ dlhopisu môže položiť otázku, či musí zdaniť aj kapitálové výnosy a či má daňovú povinnosť z vyplatených kupónov aj pri poklese hodnoty dlhopisov.
Uvediem jeden príklad:
Dlhopis má ročný kupón 6 %, a jeho hodnota poklesne o 7 %. Ak klient nepredá tento dlhopis v danom roku, tak z pohľadu cash flow realizuje výnos na úrovni 6 % z istiny. Pri poklese hodnoty dlhopisu daňová povinnosť nevzniká, len preceňujeme v portfóliu, nedá sa to však započítať s príjmom z kupónov.
Súčasne však v nasledujúcom roku môže nastať situácia, keď sa daný dlhopis zhodnotí napr. o 15 %, banka uvedený dlhopis opäť precení, klient ho nepredá a zase zdaní len vyplatený kupón dlhopisu.
Iná situácia nastane, ak klient v danom roku predaj dlhopisu uskutoční. Ak to je so stratou, kapitálovú stratu si stále nemôže započítať s výnosom z kupónu, ale ak by napr. zároveň klient mal príjem z predaja iného dlhopisu, v tom prípade môže stratu z predaja jedného dlhopisu započítať s príjmom z predaja druhého dlhopisu.
Na bližšiu špecifikáciu uvádzam, že podľa § 7/2 ZDP výnos vzniká jednak pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom pri jeho vydaní a pri predčasnom splatení cenného papiera je výnos definovaný ako rozdiel medzi cenou, za ktorú sa cenný papier kúpil späť, a emisným kurzom.

Na záver by som ešte chcela dodať, že som uviedla príklad jedného špecifického prípadu a že nejde o daňové poradenstvo. Každú transakciu treba z daňového hľadiska posudzovať individuálne a konzultovať s daňovým poradcom.

Späť