sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Express certifikát – zrýchlená šanca na zaujímavý výnos
06.03.2017

Kto z nás by v časoch nízkych úrokových sadzieb nezatúžil po zaujímavejšom a vyššom výnose? A s prijateľným rizikom? Myslím si, že takých je nás viac. Otázkou ostáva, kde nájsť cenný papier do nepohody (pre stagnujúce alebo mierne rastúce trhy), so šancou na predčasné splatenie istiny, zároveň vyplatenie zaujímavého bonusu, a to hneď niekoľkokrát.

Skúsme sa pozrieť do veľkej skupiny investičných certifikátov, kde nám takúto šancu môže poskytnúť práve Express certifikát.

Ako vyplýva z názvu, je to typ certifikátu (cenný papier), ktorý v prípade splnenia určitej podmienky umožňuje zrýchlenú (tzv. expresnú – pred riadnou splatnosťou) výplatu istiny a zároveň aj prémie. Splnenie podmienky sa vzťahuje k tzv. rozhodnému (pozorovaciemu) dňu. Za rozhodný sa považuje deň po roku od emisie cenného papiera.

Pri emisii tohto certifikátu investor dopredu pozná jeho splatnosť, podkladové aktívum, na ktoré je certifikát viazaný (akcia/akcie, index, komodity...), fixný výnos (p. a.) a tzv. ochrannú bariéru, čo je ochranný bezpečnostný „vankúš" vyjadrený v percentách voči východiskovej hodnote.

Podmienkou predčasného splatenia istiny a zároveň prémie je fakt, že podkladové aktívum sa musí práve v rozhodnom dni kótovať na vyššej hodnote ako pri emisii. Ak táto situácia na trhu nastane, certifikát exspiruje a investor inkasuje istinu a vopred známu prémiu.

Ak podmienka splnená nie je, certifikát pokračuje do nasledujúceho obdobia, a o rok neskôr, k ďalšiemu rozhodnému dňu, sa opäť porovnajú hodnoty podkladového aktíva. Pokiaľ je podmienka splnená, nastáva predmetná výplata. Pozostáva z istiny, ale prémia je už vyššia, a to väčšinou dvojnásobná.

Avšak pokiaľ sa ani po dvoch rokoch uvedený scenár nenaplní, pokračuje certifikát tretím, štvrtým či dokonca piatym rokom k svojej riadnej maturite. Samozrejme, s parciálnym nárastom výnosu za každý uplynulý rok.

Vo finálnom (konečnom) pozorovacom dni môžu nastať tri situácie:

  1. Podkladové aktívum napokon narastie a voči počiatočnej hodnote v deň emisie bude jeho hodnota vyššia. Investor si po piatich rokoch vydýchne, zinkasuje istinu a päťkrát výnos.
  2. Hodnota podkladového aktíva bude nižšia ako pri emisii, ale zároveň to bude viac ako hodnota bezpečnostnej bariéry určenej pri emisii. Investor dostane späť nominálnu hodnotu (istinu), ale už bez výnosu.
  3. Hodnota podkladového aktíva prerazí ochrannú bariéru a kótuje sa pod ňou, certifikát bude splatený 1:1 k podkladovému aktívu, t. j. investor plne participuje na danej strate. V danom momente je investorovi vyplatená príslušná suma zodpovedajúca aktuálnej cene kótovaného podkladu alebo je doň priamo preklopená. Napr. sa preklopí do konkrétnej akcie, kde môže následne zotrvať až do času, keď sa zotaví na hodnotu, keď z nej bude možné exitovať bez pôvodnej straty. Do toho času môže investor inkasovať dividendy.


Kvôli názornosti môžeme uviesť konkrétny príklad:

Bonusový certifikát na akciu automobilky BMW

Dátum fixácie – počiatočná hodnota akcie: 14. 9. 2016
Dátum emisie: 15. 9. 2016
Počiatočná hodnota podkladového aktíva: 75,10 EUR
Ochranná bariéra: 50 % z počiatočnej hodnoty (37,55 EUR)
(Na zachovanie mechanizmu bariéry nesmie byť táto hodnota k poslednému dňu pozorovania prerazená ani zhodná.)
Výnos: 10 % p. a.
Ročné pozorovacie dni: 13. 9. 2017; 13. 9. 2018; 12. 9. 2019; 11. 9. 2020; 10. 9. 2021
Nominálna hodnota: 1 000 EUR/ks/certifikát
Maturita: 15. 9. 2021
Podmienka: Pokiaľ bude uzatvárací kurz akcie BMW k ročnému pozorovaniu na úrovni alebo nad úrovňou výplaty, produkt bude (predčasne) splatený podľa výplaty na príslušný rok.
Ak v prvý pozorovací deň (13. 9. 2017) bude akcia BMW nad hodnotou 75,10 EUR, bude investorovi vyplatená investovaná suma 1 000 EUR/certifikát a výnos 100 EUR/certifikát.
Ak takáto situácia nenastane, pokračuje investícia do ďalšieho obdobia (o rok neskôr atď.). Posledná šanca na výplatu bude 10. 9. 2021, keď po splnení uvedenej podmienky bude investorovi vyplatených 1 000 EUR/certifikát plus výnos 500 EUR/certifikát (5x100 EUR).
Ak v tento finálny deň bude akcia BMW pod počiatočnou hodnotou 75,10 EUR, ale nad ochrannou bariérou 50 %, investor získa späť svoj vklad.
Ak bude hodnota pod ochrannou bariérou, nastáva fyzické doručenie akcií automobilky BMW AG, a to v pomere 1:1.

 Pre koho je Express certifikát vhodný?

Tento typ cenného papiera ponúka zaujímavý výnos v pomere s podstupovaným rizikom a s investičným horizontom od jedného roka (a viac). Nesmieme zabúdať práve na riziko. Môže sa stať, že certifikát nebude splatený hneď po prvom roku. Ak si však investor vyberie správne podkladové aktívum s dostatočne veľkou bezpečnostnou bariérou, nakoniec môže zinkasovať zaujímavý výnos. Ak investor konkrétne riziko nechce podstúpiť, musí sa, bohužiaľ, uspokojiť s nižšími výnosmi.

Späť