sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
ETF vs. podielové fondy
27.12.2019

Kolektívne investovanie prostredníctvom aktívne riadených podielových fondov predstavuje jednu z najrozšírenejších foriem investovania na Slovensku. V auguste tohto roka pritom objem majetku v pasívne riadených fondoch (ETF) v USA prevýšil objem majetku aktívne spravovaných fondov. Ponúkajú totiž vyššiu výkonnosť, nižšie poplatky a daňové výhody.

 

O fondoch

Podielové fondy nájdete v ponuke takmer každej komerčnej banky a pre segment retailových alebo afluentných klientov, teda klientov mimo privátneho bankovníctva v časoch nulových, resp. záporných úrokových sadzieb, predstavujú v podstate jedinú alternatívu pre ich investície. Podielové fondy sú súčasťou druhého a tretieho dôchodkového piliera a často ich nájdete aj v ponuke poisťovní, ktoré ich kombinujú s niektorými formami investičného životného poistenia.

Aktívne riadené podielové fondy zohrali svoju historickú úlohu pri zavádzaní nových foriem investovania pre klientov slovenských bánk, správcovských spoločností, alebo už spomínaných poisťovní. Prostredníctvom fondov mohli klienti začať investovať svoje voľné prostriedky aj pri sumách, pri ktorých by pre nich boli štandardné produkty finančného trhu v podobe akcií alebo dlhopisov nedostupné. Zároveň umožnili klientom zásadným spôsobom rozkladať kreditné riziko medzi všetky subjekty, ktorých finančné produkty sa v príslušnom fonde nachádzajú.

Navyše, je historicky potvrdené, že najefektívnejší spôsob investovania je prostredníctvom pravidelných, najčastejšie mesačných investícií do (nielen) podielových fondov, bez ohľadu na to, či sú trhy v korekcii alebo na svojich historických maximách. Prostredníctvom pravidelných nákupov pritom dochádza k postupnému priemerovaniu nákupnej ceny, ktorá sa pri dlhodobom investičnom horizonte približuje dlhodobej priemernej cene trhových benchmarkov príslušného fondu, to znamená k najlepšej možnej dosiahnuteľnej sume.

Vývoj sa však nedá zastaviť, a to ani v prípade produktov finančného trhu. Ako je uvedené vyššie, aktívne riadené podielové fondy zohrali dôležitú úlohu pri etablovaní kolektívneho investovania na celom svete. Správcovské spoločnosti a manažéri týchto fondov sa prostredníctvom aktívneho riadenia podielových fondov snažili dosiahnuť lepšie zhodnotenie investovaných prostriedkov svojich klientov ako dosiahol v danom období trh samotný.

Porovnanie

História ale ukázala, že pri porovnaní výkonnosti podielových fondov so zhodnotením ich benchamarkových trhových indexov počas obdobia 5 rokov, viac ako 80 % aktívne riadených fondov za svojimi benchmarkmi zaostáva. Inými slovami, pridaná hodnota aktívneho riadenia fondov zo strany portfólio manažérov je záporná, resp. portfólio manažéri svojím aktívnym riadením a zasahovaním do chodu fondov znižujú ich výkonnosť v porovnaní s efektívnym fungovaním trhu. Aby sa eliminoval dopad nesprávnych investičných rozhodnutí portfóliomanažérov podielových fondov, už niekoľko rokov na finančnom trhu existuje efektívnejšia obdoba aktívne riadených fondov, a to pasívne riadené fondy obchodované na burze, takzvané ETF (Exchange Traded Funds).

Zásadným rozdielom oproti klasickým podielovým fondom je v prípade ETF skutočnosť, že ich nikto neriadi. Fondy sú navrhnuté tak, že kopírujú vybrané trhové indexy (akciové, dlhopisové...), a teda vývoj týchto fondov kopíruje vývoj trhu. Preto je ich výkonnosť identická s výkonnosťou trhových indexov, a zároveň vyššia ako je výkonnosť aktívne riadených podielových fondov. Z dlhodobého hľadiska teda svojim investorom každoročne prinášajú vyššie výnosy ako aktívne riadené podielové fondy.

Avšak, aktívne riadenie je len jedným z faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú výkonnosť podielových fondov v porovnaní s ETF. Ďalším faktorom je výška priebežných správcovských poplatkov, ktoré klienti každoročne platia príslušnému fondu. Priemerná výška poplatku za správu 271 akciových fondov registrovaných na Slovensku predstavuje 1,66 %.

Pre porovnanie, priemerná výška celkových nákladov spojených s investovaním do 241 akciových ETF fondov iShares, ETF fondov najväčšieho svetového správcu spoločnosti BlackRock, predstavuje 0,38 %. Ročne tak investori do aktívne riadených akciových fondov zaplatia za svoju investíciu o 1,2 % z investovanej sumy viac ako investori do identických ETF. Za 10 rokov tak rozdiel v nákladoch predstavuje viac ako 12 % z investovanej sumy v neprospech podielových fondov – pri rovnakom riziku a nižšej výkonnosti.

Benefity

Aby sme však ETF fondy neukrátili o ďalšie výhody, ktoré ponúkajú oproti klasickým podielovým fondom, je potrebné spomenúť ďalšie tri. Likviditu, transparentnú cenu a nulové zdanenie po splnení podmienok časového testu. Likvidita je v prípade ETF garantovaná ich obchodovateľnosťou na svetových burzách, preto je vykonanie obchodu okamžité a nemôže sa stať, že na vykonanie svojho obchodu nenájdete protistranu. To zároveň umožňuje vykonanie pokynu na nákup alebo predaj v danom čase a za cenu, ktorú trh aktuálne ponúka. Táto cena je transparentná, pretože jej výšku si môžete kedykoľvek v priebehu dňa skontrolovať na mnohých, voľne dostupných webových stránkach, ktoré poskytujú informácie o vývoji nástrojov finančného trhu. Na rozdiel od ETF, pri redemácii podielov podielových fondov sa používa cena, ktorá je zafixovaná na konci daného obchodného dňa, kedy už trhy môžu byť o 10 % nižšie ako boli ráno.

Ďalším veľmi dôležitým benefitom pre investorov do ETF, ktorý im šetrí desiatky percent z dosahovaných výnosov, je daňový režim. V zmysle platnej daňovej legislatívy, v prípade, ak investor (fyzická osoba) vlastnil ETF viac ako 12 mesiacov, pri následnom predaji po uplynutí 12 mesiacov sú výnosy vyplývajúce z rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou ETF oslobodené od dane. Z celkového výnosu zaplatia investori do ETF 0 %, zatiaľ čo výnosy z investícií do štandardných, aktívne riadených podielových fondov, sú zdaňované zrážkovou daňou 19 %.

Na záver ešte jeden príklad. Aby sme sami seba utvrdili v správnosti našej ponuky pre našich klientov, porovnali sme výkonnosť vybraného podielového fondu a ETF. Ako prvý fond pre porovnanie sme si vybrali podielový fond slovenskej správcovskej spoločnosti, ktorý je zameraný na investície do akcií európskych spoločností. Tento fond má zároveň stanovený svoj benchmark v podobe trhového indexu STOXX Europe 600, ktorý zahŕňa 600 európskych spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou. Výkonnosť podielového fondu sme porovnávali s ETF, ktoré kopíruje vývoj rovnakého indexu STOXX Europe 600, a to konkrétne iShares STOXX Europe 600. Ročný správcovský poplatok podielového fondu predstavuje 1,75 %, ročné poplatky ETF sú vo výške 0,20 % ročne. Po porovnaní 10-ročnej výkonnosti predstavovala hodnota pôvodnej 100.000 EUR investície v prípade podielového fondu 167.000 EUR, hodnota investície v prípade ETF sa dostala na úroveň 261.000 EUR. Rozdiel zásadný a podstatný v podobe 94.000 EUR v prospech ETF.

Ak by sme sa zároveň po 10 rokoch rozhodli investíciu ukončiť, v prípade podielového fondu z dosiahnutého výnosu 67.000 EUR zaplatí investor ešte zrážkovú daň v celkovej výške 12.730 EUR, a následne dosiahne čisté zhodnotenie po zdanení vo výške 54.270 EUR, resp. 5,42 % ročne.

V prípade ETF, vzhľadom na splnenie podmienky časového testu, celkový dosiahnutý čistý výnos po zdanení bude predstavovať 161.000 EUR, resp. 16,1 % ročne. Myslím, že výsledky porovnania nepotrebujú iný komentár ako nasledovný: investori počas rovnakého obdobia znášali úplne identické riziká.

Ak si zosumarizujeme všetky výhody, ktoré nám ETF ponúkajú, dostaneme sa k nasledovným záverom. ETF ponúkajú vyššiu výkonnosť, až 80 % podielových fondov za nimi zaostáva. Poplatky za správu platené ročne sú pri ETF rádovo o niekoľko percent nižšie ako pri podielových fondoch. Pri pozitívnom výsledku investície a držbe ETF viac ako 1 rok sú výnosy z ETF zdaňované 0 % sadzbou, zatiaľ čo pri podielových fondoch investori zaplatia daň 19 %. Navyše, ETF sú vysoko likvidné a majú transparentnú cenu. Potrebujete ešte viac dôvodov, prečo by ste mali prehodnotiť svoje investície do podielových fondov a investovať radšej prostredníctvom ETF?

Situácia na Slovensku

Na Slovensku je investovaných viac ako 9 mld. EUR v podielových fondoch, z toho približne 1,2 mld. EUR v čisto akciových. Pokiaľ by boli investície v týchto fondoch nahradené investíciami do akciových ETF, iba na priemernej výške poplatku by investori ušetrili viac ako 16 mil. EUR, a to nehovoríme o vyššej výkonnosti a ušetrených 19 % zrážkovej dane.

Ak by sme sa však pozreli na efekt pri zmiešaných fondoch, do ktorých sú zainvestované viac ako 4 mld. EUR, úspora nákladov, resp. výška finančných benefitov pre investorov, by bola ešte vyššia.

A ešte jedna záverečná myšlienka na zamyslenie: mnohí klienti od nás požadujú zníženie poplatkov, či už za nákup alebo predaj cenných papierov, resp. za vedenie a správu ich majetkových účtov cenných papierov. Zatiaľ čo úspora v prípade nižšieho poplatku za nákup alebo správu cenných papierov u nás predstavuje napríklad 0,1 %, klienti si absolútne neuvedomujú desiatky percent z výnosov, ktoré im unikajú v dôsledku investovania prostredníctvom neefektívnych podielových fondov.


Autor: Marek Benčat, riaditeľ Odboru privátneho bankovníctva

Späť