sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nečakané výdavky alebo nová investičná príležitosť? Svoje investície u nás predávať nemusíte
16.02.2022

Rozhovor s Ing. Ladislavom Pajchortom, riaditeľom Odboru úverového rizika, o tom, že nečakané výdavky nemusia znamenať koniec vašich investícií.

Do Privatbanky ste prišli v roku 2006. Aké boli vaše začiatky?

Do Privatbanky som nastúpil na pozíciu finančného analytika na Odbor úverového rizika a mojou pracovnou náplňou bolo vypracovávanie finančných analýz úverových klientov, stanovovanie ratingov pred poskytnutím úverov a následný monitoring ich finančnej situácie. V roku 2012 sa po odchode vtedajšej riaditeľky uvoľnilo miesto vo vedení nášho odboru, a keďže predstavenstvo banky mi dôverovalo a podporovalo ma, prijal som túto výzvu a odvtedy stojím na čele tohto odboru

Priblížte nám bližšie odbor, za ktorý zodpovedáte. Aké činnosti vykonáva a za čo je zodpovedný?

Činnosti, ktoré vykonávame, vyplývajú už zo samotného názvu nášho odboru – v skratke, riadime úverové riziko. To je definované ako riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník zlyhá v plnení svojich zmluvných povinností voči banke, teda nedokáže, resp. prestane splácať úver.

Náš odbor preto o žiadateľoch o úvery spracováva finančné analýzy, v ktorých posudzujeme ich finančnú situáciu a schopnosť splácať požadovaný úver. Ďalej stanovujeme hodnotu kolaterálu, teda zabezpečenia úveru. Tieto výstupy spolu s úverovým návrhom od kolegov z oddelenia úverových obchodov tvoria podklad pre rozhodovanie členov Úverového výboru banky o poskytnutí úveru.

Pripravujeme tiež úverovú dokumentáciu, úver vyčerpáme a následne monitorujeme plnenie zmluvných podmienok, finančnú situáciu a možné riziká, ktoré sa u klientov v súvislosti so splácaním úverov môžu časom objaviť. V ojedinelých prípadoch zastrešujeme aj vymáhanie pohľadávok od klientov, ktorí z nejakého dôvodu prestali úvery splácať.

Môžete nám priblížiť úverové produkty, ktoré banka poskytuje klientom privátneho bankovníctva?

Pre klientov privátneho bankovníctva ponúkame možnosť vziať si úver oproti hodnote portfólia cenných papierov, ktoré má banka pod správou.

V prípade, že neočakávane potrebujú zvýšiť svoju likviditu, teda z rôznych príčin potrebujú rýchlo hotovosť, svoje cenné papiere nemusia predať, ale namiesto toho požiadajú o úver, ktorý bude zabezpečený práve portfóliom cenných papierov, ktoré u nás majú.

V čom sú najväčšie výhody takéhoto typu úveru?

Tieto takzvané kolaterizované úvery sú pre klientov výhodné predovšetkým preto, lebo nemusia predávať svoje cenné papiere  a zbavovať sa tak svojich výnosov z investovaných vlastných zdrojov. S predčasným predajom portfólia cenných papierov sú totiž takmer vždy spojené negatíva.

Nedodržanie investičného horizontu znamená, že svoje cenné papiere budete predávať za nie práve najvýhodnejšiu cenu alebo dokonca v čase vyššej volatility na trhoch, takže takáto situácia rozhodne nie je pre investora ideálna. Navyše poplatky za úver a jeho úroková sadzba sú nižšie ako priemerná výnosovosť klientskych portfólií v našej správe. Jednoducho povedané, nečakané výdavky nemusia znamenať koniec investícií, naopak, klienti sa prostredníctvom tohto typu úverov vedia dostať k hotovosti rýchlo a za výhodných podmienok.

Ako rýchlo sa vie klient dostať k likvidite?

Ďalšou veľkou výhodou tohto typu úverov je rýchlosť a jednoduchosť.

Ide o štandardizovaný produkt s vopred určenými parametrami, ktorý sa schvaľuje v zrýchlenom režime, vo väčšine už do 72 hodín od podania žiadosti.

Povedzme, že som klient, ktorý má v Privatbanke nejaké cenné papiere, a nečakane potrebujem hotovosť. Aký je postup pri žiadosti o takýto typ úveru?

Najjednoduchší spôsob je kontaktovať priamo svojho privátneho bankára. Ten spolu s úverovým obchodníkom predloží klientovi nezáväznú ponuku úverových podmienok a pomôže klientovi podať žiadosť, v ktorej si stanoví druh, výšku a splatnosť úveru a vyplní jednoduchý a stručný dotazník o svojich príjmoch a majetku.

Pracujeme však aj na tom, aby v budúcnosti mohli naši klienti požiadať o tento typ úveru aj priamo elektronickými cestami, a to napr. cez mobilnú aplikáciu alebo internetbanking.

Výška poskytnutého úveru závisí od štruktúry a hodnoty portfólia cenných papierov, ktoré klient má v našej správe, vo všeobecnosti sa výška poskytnutého úveru pohybuje v rozmedzí päťdesiat až sedemdesiat percent hodnoty klientskeho portfólia. Samotný úver je poskytnutý buď vo forme kontokorentného, alebo splátkového úveru.

V čom sa líši kontokorentný úver od splátkového?

Kontokorentný úver sa poskytuje ako bezúčelový, pričom jeho výška je od 100 000 do 200 000 eur na maximálne jeden rok s možnosťou prolongácie na ďalšie obdobie.

Je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam klienta z účtov vedených v banke a z výnosov z portfólia cenných papierov v jeho majetku, teda k pohľadávkam vyplývajúcim z uzatvorenej investičnej zmluvy s bankou

Splátkový úver sa poskytuje ako bezúčelový alebo účelový. Pri bezúčelovej forme hovoríme opäť o výške od 100 000 do 200 000 eur, pri úveroch vo vyššej hodnote je potrebné zdokladovať použitie poskytnutých prostriedkov. V tomto prípade je jeho výška limitovaná len maximálnou angažovanosťou banky na klienta v zmysle platnej legislatívy, môže to teda byť aj rádovo v niekoľkých miliónoch eur.

Úver sa poskytuje na maximálne tri  roky, pričom splácanie si klient nastavuje sám podľa svojich preferencií – môže to byť mesačne, kvartálne, ročne alebo jednorazovo. Pri úveroch, ktorých výška prevyšuje 200 000 eur, banka požaduje aj zriadenie záložného práva ku konkrétnym cenným papierom vo vlastníctve klienta. Splátkový úver môže byť poskytnutý aj v českých korunách.

V akých situáciách klienti tento typ úveru využívajú?

Kontokorentný úver je určený pre klientov, ktorí potrebujú mať likviditu pripravenú  po celý rok, napr. čakajú na nejakú investičnú príležitosť alebo potrebujú vykryť časový nesúlad v cash-flow vo svojich firmách. Kontokorentný úver možno čerpať opakovane počas celého obdobia trvania úveru.

Splátkovú formu úveru zasa využívajú klienti, ktorým sa naskytla možnosť väčšej jednorazovej investície, napríklad do nehnuteľnosti alebo nového podnikateľského projektu. Tento typ úveru im zabezpečí, že si rýchlo a jednoducho zvýšia likviditu bez toho, aby sa museli zbaviť už nakúpených cenných papierov u nás. Tie im tak stále prinášajú výnosy.

Celý proces žiadosti o úver je naozaj jednoduchý. Registráciu záložných práv zabezpečuje banka, takže od klientov nevyžadujeme žiadne ďalšie úkony, do celého procesu vstupujú v podstate len podaním žiadosti a pri podpise samotnej zmluvy.

Ovplyvnila vašu prácu nejako pandémia?

Musím skonštatovať, že minulý rok bol  z hľadiska poskytovaných úverov naozaj bezprecedentný. Nástup pandémie totiž znamenal, že tak klienti, ako aj banka nevedeli, ako sa bude situácia v ekonomike vyvíjať. Zamerali sme sa teda primárne na existujúcich klientov, ktorým sme sa snažili pomôcť, keď mali problémy, aby preklenuli ťažké obdobie, napríklad odkladom splátok.

Napriek pandémii sme však nezaznamenali žiadny výrazný nárast nesplácaných úverov. Naše úverové portfólio je zdravé a pri schvaľovaní nových úverov postupujeme vždy veľmi obozretne. Za pätnásť rokov, čo som v banke, si vlastne ani nepamätám zlyhaný úver, ktorý by mal negatívny vplyv na výsledky hospodárenia banky.

Je to výsledok nášho individuálneho prístupu k jednotlivým úverovým prípadom, s každým klientom sme v pravidelnom kontakte a prípadné problémy sa snažíme riešiť spoločne a proaktívne. V poslednom čase sa situácia opäť zastabilizovala a objem poskytnutých úverov za posledné tri-štyri mesiace opäť rastie. Aktuálne sme prekročili hranicu 300 miliónov eur v našom úverovom portfóliu.

Na čo ste za 15 rokov strávených v Privatbanke najviac hrdý?

Som hrdý na svoj tím a som rád, že stojím na čele odboru, ktorý výborne funguje a prispieva tak k hladkému chodu banky. Privatbanke sa podarilo pritiahnuť naozaj množstvo  vysokokvalifikovaných  profesionálov, s ktorými je radosť pracovať, a mne neostáva nič iné, len sa poďakovať členom svojho tímu, ale aj kolegom na Oddelení úverových obchodov, s ktorými úzko spolupracujeme.

Ja sám sa snažím byť férovým riaditeľom, ktorý svojich ľudí počúva s otvorenou mysľou, s ktorým sa možno hocikedy otvorene porozprávať a ktorý je vždy ochotný pomôcť. Vzájomný rešpekt je kľúčový pri každej spolupráci.

Na záver ešte jedna otázka. Aby sme nehovorili len o práci – čomu sa venujete vo voľnom čase?

Vo voľnom čase rád cestujem, nemám však rád len klasické ležanie na pláži, ale skôr spoznávam danú destináciu takpovediac na vlastnú päsť. Pred pár rokmi som si splnil jeden zo svojich veľkých cestovateľských snov – Island, ktorý som precestoval krížom-krážom.

Na „vyčistenie hlavy“ sa mi osvedčil futbal, ktorý pravidelne hrávam s kamarátmi už roky, prípadne výlety po slovenských kopcoch na horskom bicykli. Veľmi rád čítam, väčšinou detektívky alebo životopisy inšpiratívnych osobností, a knihy aj zbieram.

 


Autor: Ing. Ladislav Pajchort, riaditeľ Odboru úverového rizika

 

Späť