sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Expandujete alebo modernizujete? Privatbanka má riešenia aj pre váš biznis
07.09.2022

Vďaka flexibilite a individuálnym riešeniam Privatbanka dokáže uspokojiť aj náročné a špecifické požiadavky biznis klientely. So Zuzanou Kaliskou, vedúcou nášho oddelenia úverových obchodov, sme sa rozprávali o korporátnych úveroch.

> Pojem korporátne úvery asi zvlášť vysvetľovať nemusíme. Komu sú tieto produkty v Privatbanke určené?

Naše korporátne úvery primárne cielime na malé a stredné podniky, pričom tradične sa sústredíme na financovanie developerských projektov, rezidenčných a komerčných nehnuteľností určených na prenájom, ako aj na klientov podnikajúcich v oblasti obchodu a služieb.

Ide o účelové financovanie, to znamená, že nás ako banku zaujíma, akým spôsobom klienti prostriedky získané z úveru reálne použijú. Účelom môžu byť ich prevádzkové alebo investičné potreby. To znamená, že poskytnutý úver môžu klienti použiť napríklad na splatenie svojich záväzkov, nákup zásob, na kúpu investičného majetku, na investovanie do cenných papierov alebo na komplexnejšie financovanie developerských projektov.

> Aké druhy korporátnych úverov má Privatbanka v ponuke a v akých objemoch poskytnutých finančných prostriedkov sa pohybujú?

Pre firemných klientov máme pripravené naozaj široké spektrum úverových produktov, ktoré sú presne cielené na ich momentálnu situáciu a potreby. Firmám, ktoré potrebujú pomôcť preklenúť krátkodobý výpadok vo financiách, sú určené krátkodobé prevádzkové splátkové a kontokorentné úvery. Pre tých, ktorí majú záujem expandovať, ponúkame dlhodobé investičné a projektové financovanie. Na účasť na verejných zákazkách alebo v prípade potreby ručenia napríklad za platby nájomného poskytujeme klientom rôzne druhy bankových záruk.

Výška nami poskytovaných korporátnych úverov sa pohybuje od 500-tisíc EUR, nižšie úvery vzhľadom na naše zameranie a veľkosť neposkytujeme. Z opačnej, maximálnej strany je objem poskytnutého úveru limitovaný výškou vlastného kapitálu banky.

> Objemové limity poskytovaných úverov už poznáme. Ako je to s horizontom ich splatnosti?

Z časového hľadiska úvery delíme na dve skupiny – na krátkodobé, teda s lehotou splatnosti do jedného roka, a na dlhodobé, ktoré majú túto lehotu dlhšiu. Priemerná lehota splatnosti nami poskytovaných úverov sa pohybuje na úrovni dvoch až troch rokov, projekty s dlhšou lehotou splatnosti ako päť rokov financujeme len výnimočne.

Čo sa týka samotného splácania, znovu tu hovoríme o dvoch skupinách – buď ide o úvery s jednorazovou splátkou v deň ich konečnej splatnosti, alebo klienti úvery splácajú postupne podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára, najčastejšie mesačnými alebo štvrťročnými splátkami, ktoré nadväzujú na cash flow dlžníka.

> Povedzme, že som podnikateľ, ktorý by mal o tento produkt záujem. Čo všetko bude Privatbanka pri schvaľovaní posudzovať? A čím môžem ručiť?

Pri každom úverovom obchode vypracujeme dôslednú analýzu kreditného rizika dlžníka a vyžadujeme aj dostatočne bonitné a likvidné zabezpečenie úverov. Pri oceňovaní kolaterálov banka postupuje tak, aby ich hodnota v každom momente odzrkadľovala reálne dosiahnuteľnú cenu v prípade realizácie zabezpečenia. Najčastejšie ide o nehnuteľnosti, najmä pozemky, rezidenčné nehnuteľnosti, prípadne administratívne priestory s príjmami z nájomného. Ako doplnkové zabezpečenie sa využíva hnuteľný majetok, pohľadávky, v niektorých prípadoch akceptujeme aj ručenie inými právnickými alebo fyzickými osobami.

Veľmi zaujímavou a čoraz častejšie využívanou alternatívou sú úvery zabezpečené cennými papiermi, a to najmä cennými papiermi v našej správe. Klienti nášho privátneho bankovníctva pritom svoje cenné papiere predávať nemusia – tie im aj naďalej budú prinášať výnosy.

 


Autor: Ing. Zuzana Kaliská, vedúca oddelenia úverových obchodov

 

 

Späť