Dokumenty k investi?ným zmluvám
 
1. Informácie pre klientov
2. Konflikt záujmov
3. Opis povahy vybraných druhov investi?ných nástrojov
4. Opis rizík
5. Informácia o stimuloch pri investiných zmluvách
6. Všeobecné obchodné podmienky Privatbanky ú?inné od 1.8.2021
7. Obchodné podmienky pre poskytovanie investi?ných služieb a ved?ajších služieb
8. Sadzobník poplatkov
9. Kritéria kategorizácie klientov
10. Stratégia vykonávania pokynov
11. Preh?ad finan?ných nástrojov
12. Zoznam miest výkonu
13. Reklama?ný poriadok
14. Informácie o spracúvaní osobných údajov
15. Vzor investi?nej zmluvy
16. Informácia o piatich najlepších miestach výkonu
17. Vzor Rámcovej investi?nej zmluvy