Dokumenty k investičným zmluvám
 
1. Informácie pre klientov
2. Konflikt záujmov
3. Opis povahy vybraných druhov investičných nástrojov
4. Opis rizík
5. Informácia o stimuloch pri investiných zmluvách
6. Všeobecné obchodné podmienky Privatbanky účinné od 1.5.2024
7. Obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb
8. Sadzobník poplatkov
9. Kritéria kategorizácie klientov
10. Stratégia vykonávania pokynov
11. Prehľad finančných nástrojov
12. Zoznam miest výkonu
13. Reklamačný poriadok
14. Informácie o spracúvaní osobných údajov
15. Vzor investičnej zmluvy
16. Informácia o piatich najlepších miestach výkonu
17. Vzor Rámcovej investičnej zmluvy