Korporátni klienti

Odplatné postupovanie pohľadávok

Ide o produkt resp. službu založenú na postúpení vopred dohodnutých pohľadávok obvykle voči bonitným odberateľom klienta, ktorých platobná disciplína i postavenie na trhu sú dlhodobo overené a transparentne ohodnotené. Odplatné postupovanie pohľadávok je realizované s regresom voči klientovi.

Vyžadujú sa finančné výkazy odberateľov, pre vypracovanie finančnej analýzy alebo poistenie pohľadávok v EXIMBANKe. Maximálne limity pre jednotlivých odberateľov sa stanovujú zmluvne a nesmú sa prekračovať. Pri odkúpení pohľadávky je výška odplaty spravidla 60 – 90% z nominálnej hodnoty pohľadávky bez DPH. Banka odkupuje pohľadávky len do lehoty splatnosti a v zásade so splatnosťou nie dlhšou ako 90 dní.

Mena EUR, USD, CZK
Úroky úroky platené za skutočný počet dní odo dňa odkúpenia pohľadávky do dňa jej reálnej úhrady
Splatnosť rámcová zmluva sa uzatvára na 1 rok
Výška úveru min. objem rámca 332 000 Eur
Zabezpečenie pohľadávky, notárska zápisnica, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, zmenky, ručenia cennými papiermi a pod.
Poplatky Sadzobník poplatkov, časť 9

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.