SEPA aktuálne informácie

SEPA aktuálne informácie

SEPA platby od 1.2.2014

Vážení klienti,
s účinnosťou od 1. 2. 2014 sa Privatbanka, a. s., pripojila k európskym bankám, ktoré v zmysle platnej legislatívy realizujú bezhotovostný platobný styk podľa SEPA pravidiel. V praxi to znamená, že všetky domáce a cezhraničné platby a inkasá v EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (SEPA krajiny) môžete od 3. 2. 2014 vykonávať ako domáce platby, t. j. SEPA platby alebo SEPA inkasá.

Čo je SEPA?

SEPA je projekt, ktorého cieľom je harmonizácia v oblasti bezhotovostných retailových platieb v mene EUR a odstránenie rozdielov v bezhotovostnom platobnom styku pri realizácii domácich a cezhraničných platieb vo všetkých bankách krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (SEPA krajiny). SEPA platobné nástroje (úhrady a inkasá) od 1. 2. 2014 v krajinách eurozóny úplne nahradia existujúce národné platobné nástroje.

Výhody SEPA platby

 • rovnaký poplatok za SEPA platby v rámci SR, ako aj za cezhraničné SEPA platby
 • rovnaké podmienky ich vykonávania (napr. rovnaký formát čísla účtu v tvare IBAN, rovnaký čas pre pripísanie platby na účet príjemcu – najneskôr nasledujúci pracovný deň, rovnaká identifikácia platby IBAN, BIC a poplatok SHA)
 • postačí jeden účet a jedna platobná karta

Výhody SEPA inkasa

 • umožnia byť dostupnými pre inkasanta (príjemcu) v mene EUR v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru pri zachovaní ochrany Vášho účtu pred neoprávneným inkasom.

Privatbanka, a. s., je iba debtorskou bankou, t. j. klienti Privatbanky, a. s., môžu byť iba inkasovaní.

SEPA platby a SEPA inkasá v EUR môžu vykonávať banky, ktoré pristúpili k SEPA schéme, to znamená:

 1. banky v rámci členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP):
  1. banky krajín eurozóny:Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
  2. banky ostatných členských štátov EHP:Bulharsko, Česko, Dánsko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 2. ostatné banky z území a autonómnych oblastí:Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon
 3. banky z krajín, ktoré pristúpili k SEPA schéme:Švajčiarsko, Monako, San Marino

 

SEPA platby od 1.2.2016

Aktuálne zmeny pre spotrebiteľov od 01.02.2016

31. januára 2016 končí SEPA dvojročné prechodné obdobie pre fyzické osoby - občanov, počas ktorého bola banka povinná preberať platobné príkazy tuzemských platieb aj vo formáte BBAN (t.j. predčíslie, základné číslo účtu, kód banky).

Najneskôr od 1.2.2016 budú klienti povinní používať pri platobných príkazoch čísla účtov platiteľa a príjemcu iba v tvare IBAN a dodržiavať pravidlá SEPA v plnom rozsahu. IBAN Vášho účtu je uvedený v hlavičke výpisu z účtu.

Číslo účtu v tvare IBAN bude aj jednoznačným identifikátorom banky príjemcu v krajinách, ktoré pristúpili k SEPA, a z tohto dôvodu od 1. februára 2016 nebude potrebné zadávať kód banky BIC. Povinnosť identifikácie banky príjemcu BIC-om bude potrebná len pri platbách, ktoré nespĺňajú SEPA kritériá.

Čo je IBAN?

IBAN - International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu platby, krajinu a banku príjemcu.

Všeobecná štruktúra IBAN- max. 34 znaková kombinácia alfanumerických znakov.

Štruktúra IBAN v SR- slovenský IBAN má 24 znakov

IBAN v listinnej podobe sa uvádza rozdelený po štyroch znakoch.

Elektronická podoba Listinná podoba
SK8881200001231111111111 SK88 8120 0001 2311 1111 1111