sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Investícia naprogramovaná na výnos
02.04.2015


Prečo nasledovať trend?

Keď pred 10 rokmi svetový akciový trh stratil viac ako polovicu svojej hodnoty, koniec dvadsaťročnej expandujúcej fázy bol spečatený. Investori museli zobrať na vedomie, že roky praktizované a úspešné buy-and-hold koncepty už viac nefungujú. Dnes môžeme pozorovať podobnú situáciu aj na dlhopisových trhoch. Stojíme voči trhom, ktoré sú nepredvídateľné a turbulentné. Kto chce docieliť zisk, musí konať flexibilne a podľa možnosti investovať tam, kde je to najziskovejšie. Stratégia buy-and-hold nie je aktuálna, kto čaká, stráca. Kto chce aj v budúcnosti docieliť zisk, stavia na aktívne riadené produkty, ktoré sa pokúšajú nasledovať trendy. Dobre fungujúci obchodný systém, ktorý do trhov aktívne vstupuje a aj z nich vystupuje a ktorý sa snaží na trendoch zúčastniť, ponúka dobré šance na pozitívny zisk. Kto sa podieľa na trhoch idúcich nahor a vystupuje, keď padajú, môže straty ohraničiť a zisky nechať bežať.

Trend kopírujúce fondy nepredpovedajú budúcnosť, ale vždy vyhľadávajú najsilnejšie trendy na trhu. Vývoj na svetových finančných trhoch sa v posledných rokoch vyznačuje výraznou volatilitou a ďalšie smerovanie kapitálového trhu je veľmi ťažko odhadnuteľné.

Množstvo investorov sa neriadi starou múdrosťou „buy low, sell high" (kupuj dole, predávaj hore), ale predáva akciové tituly, až keď je to najhoršie už za nimi, a defenzívne dlhopisové tituly sa nakupujú do portfólia, keď na kapitálovom trhu vládne býčia nálada. Ako správne načasovať vstup do jednotlivých nástrojov finančného trhu? Riešením môže byť technická analýza, ktorá nepozná prognózy ani emócie.

Technický obchodný systém

V protiklade k väčšine klasicky manažovaným podielovým fondom sa investičná filozofia C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI neorientuje na benchmark, ale snaží sa v rôznych fázach trhu dlhodobo zarobiť výnosy. Investičná politika C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI pritom sleduje Total Return − prístup. Manažment fondu využíva technický obchodný systém s krátko- až strednodobým trendkopírujúcim nastavením od ARTS Asset Management, spoločnosťou skupiny C-QUADRAT.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu. Plne automatizovaný obchodný systém sleduje jasne definované pravidlá a analyzuje viac ako 10 000 podielových fondov, pričom pre portfólio fondu stojí k dispozícii obsiahle investičné univerzum s titulmi zo všetkých geografických regiónov a odvetví. S flexibilnou alokáciou aktív má byť plne využitý výnosový potenciál najúspešnejších krajín a odvetví, ktorých výnos sa každú chvíľu mení a vyvíja (viď obrázok nižšie).

 

 Výnosy nechať bežať

Majetok fondu môže byť podľa fázy na kapitálovom trhu plne zainvestovaný do akcií, resp. akciových fondov. V negatívnych fázach na svetových burzách môže byť podiel akcií zredukovaný až na nulu. V takýchto prípadoch sú aktíva fondu z veľkej časti zainvestované do dlhopisových fondov, resp. fondov peňažného trhu alebo hotovosti. Pritom alokácia C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa primárne orientuje na vývoj globálneho akciového indexu MSCI World. V prípade, že index stúpa, zvýši sa podiel akcií v portfóliu a pri klesajúcom indexe sa zníži. Dlhopisová zložka portfólia sa riadi recipročne k MSCI World indexu, ostatný kapitál sa investuje do fondov peňažného trhu alebo hotovosti.

 

Pre každú triedu aktív sú následne vybrané fondy, ktoré vykazujú na základe posúdenia obchodného systému vždy najsilnejší stabilný trend. Prostredníctvom týždennej alokácie je portfólio vždy prispôsobené aktuálnej situácii na kapitálovom trhu.

Straty ohraničiť

Aby bolo zamedzené možným prepadom, pred nákupom každého titulu je zafixovaný stop-loss-limit. Ten je pritom vždy závislý od volatility jednotlivého titulu. Pri menej volatilných tituloch sú stop-loss limity nastavené užšie, pri viac kolísavých hodnotách na širšie rozpätie. Pri pozitívnom vývoji už nakúpenej pozície je stop-loss-limit adekvátne dotiahnutý, aby sa pri možných trendových prepadoch dalo čo najrýchlejšie participovať znovu na výnosoch.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI ukončil krízový rok 2008 s jednomiestnym mínusom, na porovnanie globálny akciový index MSCI World sa  v danom roku prepadol o 37,6 %.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI ponúka od prevzatia manažmentu spoločnosťou ARTS Asset Management dňa 27. 3. 2003 investorom dlhodobo čistý ročný výnos na úrovni 8,13 % (k 30. 1. 2015) a v porovnaní s akciovým trhom sa snaží ohraničiť straty.

Poznámka: V prípade záujmu o C-QUADRAT ARTS Global AMI kontaktujte svojho privátneho bankára. Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúčový informačný dokument (KID alebo KIID) a zverejnený predajný prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v sídle Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, Nemecko, v sídle platobného a informačného miesta v Slovenskej republike, European Investment Centre o.c.p., a. s., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, ako aj v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko a na www.c-quadrat.com. Kapitálová investícia v investičných fondoch podlieha všeobecným konjunktúrnym rizikám a výkyvom hodnoty. Trendy sa môžu meniť a zapríčiniť negatívny vývoj hodnoty. Trendkopírujúci obchodný systém môže trendy nad- alebo podvážiť. Poznámka pre konečného spotrebiteľa: Vstupný poplatok môže dostať vaša banka alebo váš sprostredkovateľ. Odmena za správu môže obsahovať predajnú províziu, ktorú dostane poprípade čiastočne vaša banka alebo váš sprostredkovateľ. Produkty môžete zjednať prostredníctvom svojho investičného poradcu, svojej banky alebo svojej sporiteľne.

Späť