sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Privatbanka – zodpovedný líder v oblasti korporátnych dlhopisov
06.05.2020

Byť lídrom znamená byť najlepším, okrem iného udávať trendy, robiť veci v predstihu a robiť ich lepšie. Privatbanka, a.s. je líder v oblasti predaja korporátnych dlhopisov na finančnom trhu SR a ČR, keď od roku 2007 zrealizovala pre klientov celkovo 337 emisií korporátnych dlopisov v úhrnnom objeme 3,14 mld. EUR. Z toho všetkých 149 už maturujúcich emisií v celkovom objeme 1,3 mld. EUR bolo splatených riadne a včas, a priniesli našim klientom výnosy vo výške 253 mil. EUR.

 

 
Úlohou lídra je však nielen dosahovať úctyhodné objemy, ale aj dohliadať na kvalitu emitentov korporátnych dlhopisov a ich schopnosť splatiť svoje záväzky riadne a včas, a zároveň, poskytovať investorom do korporátnych dlhopisov maximálnu odbornú starostlivosť.
 
V ostatnom období zaznamenal trh korporátnych (podnikových) dlhopisov na Slovensku a v Českej republike dynamický rozvoj. Spoločným rysom korporátnych dlhopisov je skutočnosť, že vzhľadom na svoje parametre môžu byť verejnosťou alebo menej skúsenými investormi vnímané ako menej rizikové alebo dokonca ako bezpečné. Poskytujú pravidelnú výplatu výnosu, pri splatnosti má emitent dlhopisu povinnosť vrátiť 100% nominálnej hodnoty dlhopisu a vzhľadom na skutočnosť, že väčšinou nie sú obchodované na burze, môžu sa javiť ako bezpečný prístav v rozbúrených vodách cenovej volatility. A práve tieto parametre často prilákajú aj investorov, ktorých potreby, finančné ciele a vzťah k riziku nie sú v súlade s rizikovým profilom korporátnych dlhopisov.
 
Z pozície lídra, na základe vlastnej iniciatívy a nad rámec aktuálnych požiadaviek regulátora (NBS) v tejto oblasti Privatbanka, a.s. od začiatku mája zaviedla nové pravidlá pri predaji korporátnych dlhopisov a sprísnila minimálne očakávané štandardy pri ponuke a predaji dlhových finančných nástrojov neprofesionálnym klientom. Naším cieľom je v maximálnej možnej miere eliminovať riziko nadobudnutia dlhového cenného papiera investormi, ktorí pri rozhodovaní o nákupe dlhových finančných nástrojov nie sú dostatočne informovaní o rizikách, spojených s takýmito finančnými nástrojmi. Nové pravidlá v Privatbanke, a.s. aplikujeme plošne, nielen na segment privátneho bankovníctva, ale aj na drobných investorov zo segmentu afluentného retailu, aplikujeme ich na Slovensku ako aj v Českej republike. Nové pravidlá zabezpečujú pre menej skúsených investorov aj edukatívny rozmer, v podobe dokumentov obsahujúcich opis povahy vybraných druhov finančných nástrojov, vrátane desiatich hlavných zásad, ktoré by mal zohľadniť každý klient, ktorý plánuje investíciu do podnikových dlhopisov.
 
Transparentnosť vo vzťahu k našim klientom je jedným zo základných pilierov privátneho bankovníctva. Byť lídrom je jedna vec. Byť transparentným lídrom je však omnoho náročnejšie. Na ceste za spokojnými klientmi toto úsilie radi podstúpime. Preto, ak s nami zdieľate náš názor, že o peniaze sa treba starať aj keď vonku zúri koronakríza, a zvažujete investovanie prostredníctvom korporátnych dlhopisov, radi vám ako zodpovedný líder s vašou prvou investíciou pomôžeme.
 
Autor: Marek Benčat
Späť