sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ako sa dá hrať s číslami
05.01.2014

Výnosy z dlhopisov závisia od kúpnej ceny, výnosu v čase nákupu a od ceny, za ktorú dané dlhopisy na konci predajú alebo splatia. Zvyšok je matematika.

Bohužiaľ, investori si nie sú vždy istí, aký výnos majú použiť, keď sa snažia porovnávať svoje investície medzi sebou alebo pri rozhodovaní sa, či je ponúkaná investícia pre nich dostatočne atraktívna vzhľadom a výnos a aj akceptovateľná z hľadiska rizika. Riziko spomínam zámerne, pretože to by malo byť vyjadrené práve vo výške ponúkanej sadzby, ktorej súčasťou je aj kreditná marža, t. j. prirážka, ktorá narastá priamo úmerne s kreditným rizikom emitenta, čiže jeho schopnosťou splatiť svoj dlh. Práve existencia veľkého počtu matematických vyjadrení výnosov a ich nie vhodné použitie môžu zapríčiniť neuspokojivé finančné výsledky.

Táto rozmanitosť pri vyjadrovaní výnosov dáva možnosť predajcom bez toho, aby reálne klamali svojich menej odborne skúsených klientov predať im dlhopis, kde ich pri predaji oslovia najmä výberom  "správneho" typu výnosu, ktorý je v porovnaní s ostatnými ten najvyšší. Napríklad namiesto výnosu budú rozprávať o kupóne dlhopisu alebo použijú hodnotu, predstavujúcu "aktuálny výnos" dlhopisu, ktorý je definovaný ako podiel ročného kupónu a aktuálnej ceny dlhopisu. Obe tieto metódy sa však považujú za zavádzajúce, keďže môžu výrazne zvýšiť očakávania investorov vzhľadom na ich príjmy z investícií do dlhopisov.

Uvediem príklad:

Predstavte si novú emisiu slovenských štátnych dlhopisov s ročným kupónom vo výške 4 % a so splatnosťou 5 rokov. To znamená, že dlhopis vypláca 40 eur investorovi ako výnos za každých 1 000 eur nominálnej hodnoty dlhopisu. Keďže súčasné trhové sadzby sú nižšie ako 4 %, bude dlhopis ponúkaný za vyššiu cenu, ako je nominálna – 100 povedzme za 112 (to znamená za 112 percent jeho nominálnej hodnoty). Tu sú tri príklady, ako môžu rôzni predajcovia ponúknuť spomínaný dlhopis tým istým klientom, ktorí nie sú veľmi sofistikovaní.

  • Prvý predajca bude len komunikovať, že takýto dlhopis bude platiť 4-percentný ročný kupón počas 5 rokov a že cena dlhopisu je 112.
  • Druhý predajca ponúka ten istý dlhopis a vysvetľuje im, že z dlhopisu bude plynúť ročne 4-percentný úrok počas 5 rokov a že cena dlhopisu je 112, čo znamená, že aktuálny výnos je 3,57 % (4 % delené 112).
  • Tretí predajca kontaktuje investorov a vysvetľuje im, že dlhopisy budú platiť ročne 4-percentný úrok počas 5 rokov, cena dlhopisu je 112, a že po uplynutí 5 rokov bude dlhopis na konci splatený za cenu 100, čo znamená, že výnos do splatnosti je 1,492 %.

Po vypočutí týchto troch ponúk rovnakého dlhopisu za rovnakú cenu klient zavolá späť najmä prvému predajcovi a nakúpi si tento dlhopis od neho, napriek tomu, že najpravdivejší obraz o investícii mu dal práve tretí predajca. Prečo? Pretože informácie, ktoré klient dostal od prvého predajcu, alebo, lepšie povedané, informácie, ktoré mu prvý predajca zámerne nepovedal, vytvorili obraz, že práve on vie daný nákup novej emisie dlhopisov sprostredkovať najvýhodnejšie pre klienta.

Ako však predchádzať tomu, aby boli klienti úmyselne zavádzaní a manipulovaní? Najlepšie by bolo, keby každý investor mal aspoň minimálne základy finančnej matematiky, ktorú by povinne vyučovali na našich základných a stredných školách. Alebo druhý spôsob je nedať sa zatiahnuť do výnosových „hier“ predajcov a trvať na tom, nech vám prezentujú ich ponúkané investície do dlhopisov pomocou výnosu, ktorý dobre poznáte a ktorý je na to najmä vhodný.

Preto by som sa prikláňal k tomu, aby si každý investor, ktorý plánuje kupovať dlhopisy, osvojil pojem a definíciu výnosu do splatnosti, ktorý je vhodným meradlom na porovnanie dlhopisov s rovnakým kreditným ratingom a splatnosťou.

Výnos do splatnosti je definovaný ako diskontovaná miera, ktorá dáva do rovnosti súčasnú hodnotu budúcich platieb vyplývajúcich z držby dlhopisu (kupónov a menovitej hodnoty) a jeho aktuálnu cenu. Často sa vníma ako priemerná miera výnosu, ktorá bude zarobená v dôsledku vlastníctva dlhopisu, ktorý sa kupuje teraz a drží až do lehoty splatnosti.

Samozrejme, pri porovnávaní investícií by mal byť použitý aj „zdravý“ rozum. Ak je výnos príliš vysoký a prevyšuje priemer vo svojej kategórii, potom je asi vhodné predpokladať, že niečo nie je v poriadku a asi existuje ešte nejaké riziko spojené s danou investíciou, ktoré treba brať do úvahy.

Späť