sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Máme pre vás riešenie, ako investovať s rozumom
02.04.2020

Investujete prostredníctvom podielových fondov a neznášate dobre zmenu ich hodnoty v priebehu posledných týždňov? Napriek tomu, že je to jedna z najlepších foriem kolektívneho investovania, možno to nie je pre vás ten pravý produkt. Dá sa však v dnešnej zložitej dobe vôbec rozumne a nie dlhodobo investovať? My pre vás riešenie máme. Krátkodobá investícia, ktorá pošle vaše peniaze opäť zarábať a zároveň vám v prípade potreby poskytne požadovanú likviditu. 

 

Aktuálna situácia na finančných trhoch

Od polovice februára sú investori na celom svete vystavení prudkému poklesu finančných trhov, ktorý súčasne spôsobil aj pokles hodnoty ich investícií. Pokles pritom nezasiahol len „najzraniteľnejšie“ akciové trhy, ale ovplyvnil aj hodnotu všetkých ostatných finančných nástrojov.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že aktuálny dramatický a plošný pokles finančných trhov bol iniciovaný tromi hlavnými faktormi. Po prvé, globálnou pandémiou spôsobenou koronavírusom šíriacim ochorenie COVID-19, po druhé, rozhodnutím Saudskej Arábie zvýšiť ťažbu ropy a znížiť jej cenu po tom, čo sa OPEC nedohodol s Ruskom na obmedzení ťažby ropy a nakoniec, znížením úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou FED o 1,5% na úroveň roku 2008, čo vyslalo trhom jasný signál, že situácia okolo koronavírusu je horšia ako očakávali a recesia je pravdepodobne späť. Výsledkom je prepad všetkých hlavných akciových indexov od polovice februára o viac ako 25%.
 
Dopad na slovenských investorov

A keďže hovoríme o globálnom poklese finančných trhov, pokles hodnoty investícií sa nevyhol ani investíciám slovenských investorov do podielových fondoch. Na konci roku 2019 mali investície slovenských investorov do podielových fondov hodnotu viac ako 9,6 mld. EUR. Napriek tomu, že od začiatku roku 2020 predaj podielových fondov naďalej rástol, v polovici marca predstavovala celková čistá hodnota podielových fondov na Slovensku už len 9 mld. EUR. Pokles finančných trhov tak „vymazal“ viac ako 600 mil. EUR z hodnoty investícií slovenských investorov. Najviac boli samozrejme postihnuté akciové fondy, ktoré v priemere klesli o približne 21%. Ich podiel na celkovej hodnote všetkých fondov však predstavuje len 13%, preto ich vplyv na zníženie celkovej hodnoty bol limitovaný. Ďalej, takmer 43% investícií smeruje do zmiešaných podielových fondov, ktoré sú najčastejšie tvorené kombináciou investícií do dlhopisových a akciových nástrojov. Tieto fondy v priemere klesli o takmer 9%, avšak veľký počet týchto fondov klesol od 12% do 20%. Poslednú dôležitú skupinu fondov predstavujú dlhopisové fondy, do nich smeruje takmer 32% zo všetkých investícií do podielových fondov na Slovensku. To odzrkadľuje tradičný konzervatívny prístup skupiny investorov, ktorých pokles zasiahol v najmenšej miere, v priemere len o necelých 4%.
 
Ako ďalej?

Mnohým slovenským investorom aktuálna situácia pripomenula nepríjemné spomienky na rok 2008. Aj vtedy boli v dôsledku finančnej krízy ich investície vystavené podobnej situácii a zníženiu ich hodnoty rádovo v desiatkach percent. Na druhej strane, mnohí investori si prechádzajú touto skúsenosťou prvýkrát a nevedia, ako sa s touto situáciou vyrovnať. Neexistuje univerzálna rada. Mnohí investori, ktorí sa s poklesom nevedia vyrovnať a v obave o svoje peniaze v panike svoje investície predávajú, tak realizujú stratu. Iní investori naopak navyšujú výšku svojej pravidelnej investície, aby využili „sezónny výpredaj“ na dosiahnutie lepšej priemernej ceny predtým, než trhy začnú rásť. Ďalší naďalej vyčkávajú, pretože sú presvedčení, že pokles trhov ešte neskončil a stále nenastal ten správny čas na zrealizovanie ich ďalšej investície. Odpoveď na otázku ako ďalej a čo robiť teda musí nájsť každý investor hľadať najskôr sám v sebe.
 
Korporátne dlhopisy

Jedným z dôvodov, prečo slovenskí investori neznášajú dobre volatilitu finančných trhov, je nesprávny produkt v ich portfóliu. Podielové fondy zvyčajne neposkytujú investorom možnosť získavať priebežný výnos počas doby trvania investície, navyše ich hodnota je priamo konfrontovaná s dianím na svetových finančných trhoch. Zisk z investície investor reálne získava až v momente, keď uskutoční redemáciu podielového fondu, to znamená v momente, kedy uskutoční „vrátenie“ podielového listu správcovskej spoločnosti za cenu vyššiu, ako je jeho priemerná nákupná cena. Ak redemáciu uskutoční investor v panike a po prepade trhov, zrealizuje čistú stratu a navyše, počas trvania investície nezískal žiadny priebežný výnos. Sklamanie tak je dvojnásobné: investor nedostal žiadny „úrok“ a ani sa mu nevrátila celá „istina“.

Ak klient chce získavať aj priebežný výnos z investície, tak v tom prípade je podielový fond naozaj nesprávny nástroj v jeho portfóliu. Rozumnú alternatívu môže predstavovať investícia do korporátnych dlhopisov. Dlhopis je dlhový nástroj, investor kúpou dlhopisu požičiava svoje peniaze emitentovi dlhopisu, ktorý sa zaväzuje splatiť v presne stanovenom termíne v budúcnosti celú hodnotu investície investora a zároveň, priebežne vyplácať investorovi najčastejšie pevne, fixne stanovený úrok, v podobe takzvaných kupónov. Výplata kupónov prebieha najčastejšie polročne, avšak môže mať aj štvrťročnú alebo ročnú frekvenciu. Všetky podmienky daného dlhopisu sú pritom presne definované v jeho emisných podmienkach alebo jeho prospekte.

Ako potom vyzerá investícia dlhopisového investora? Jednorazovo investuje zvolenú sumu, v priebehu trvania investície dostáva pravidelne vyplatené úroky (kupóny) zdanené zrážkovou daňou a na konci investície, v deň splatnosti dlhopisu, dostane splatenú nominálnu hodnotu investície v plnej výške. Ani korporátny dlhopis však nie produkt, ktorý je imúnny voči udalostiam a panike na finančných trhoch. Napriek tomu, že sa vás o tom budú niektoré slovenské investičné skupiny snažiť presvedčiť, aj korporátny dlhopis resp. jeho cena reaguje na pokles trhov poklesom. Ak však investor dodrží svoj investičný horizont, ktorý v prípade dlhopisu predstavuje jeho dátum splatnosti, záväzok emitenta pri splatnosti znie: splatiť celú nominálnu hodnotu dlhopisu.

Otázka, ktorá vám ihneď napadne je, že v tom musí byť nejaký háčik. V podstate sú dva. Investícia do korporátnych dlhopisov, pokiaľ ich budete „držať“ až do ich splatnosti, vám vždy prinesie len dopredu daný, najčastejšie fixný výnos. Napríklad 4% ročne. Zatiaľ čo investícia do akciových fondov vám môže priniesť ročné zhodnotenie na úrovni desiatok percent. Alebo aj stratu desiatok percent, ako sme toho svedkom teraz.

Druhý dôležitý faktor, ktorý investor do korporátnych dlhopisov musí brať do úvahy, je kvalita emitenta, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre splnenie záväzku emitenta splatiť riadne a včas nielen jednotlivé kupónové platby, ale najmä na konci celú nominálnu hodnotu dlhopisu. Preto by investor mal pred nákupom dlhopisov poznať minimálne základné ekonomické parametre emitenta: celkovú hodnotu aktív, vlastné imanie, zadlženosť emitenta, vývoj zisku v čase... Základné pravidlo: čím je emitent ekonomicky a finančne silnejší, tým je vyššia pravdepodobnosť splnenia záväzkov z jeho strany.
 
Výnimožné riešenie pre vašu rozumnú investíciu

Ďalším potenciálnym problémom pri korporátnych dlhopisoch, keďže veľká väčšina z nich nie je obchodovaná na burze, je schopnosť investora predať dlhopis pred splatnosťou v prípade nevyhnutnej potreby získania hotovosti. V „normálnych časoch“ môžu ponúknuť svoje dlhopisy na predaj iným investorom na takzvanom neregulovanom „OTC“ trhu, avšak v čase paniky, keď takmer všetci predávajú a nikto nekupuje, je pravdepodobnosť zrealizovania obchodu menšia a nájdenie protistrany trvá zvyčajne dlhšie. Jazde na húsenkovej dráhe finančných trhov sa pravdepodobne vyhnete, avšak je otázne, za akú cenu svoj dlhopis v prípade potreby predáte pred splatnosťou. Pre našich klientov však máme v ponuke likvidné riešenie aj v aktuálnej, nie len z hľadiska diania na finančných trhoch, zložitej situácii.

Na jednej strane, peniaze „položené na stole“ nemôžu zarábať, na strane druhej, väčšina investorov momentálne nevie, či v dôsledku šírenia koronavírusu a následných vládnych opatrení nebudú potrebovať sanovať výpadok na strane rodinných príjmov, alebo kapitálovo posilniť svoju firmu. Aj preto nemajú záujem investovať svoje voľné finančné prostriedky do dlhodobých nástrojov.

Aby sme našich klientov aj v tejto náročnej situácii podporili, pripravili sme pre nich v spolupráci so skupinou Penta výnimočný produkt, so splatnosťou 1 rok, štvrťročnou výplatou úrokov a s možnosťou predčasne svoju investíciu ukončiť vždy po uplynutí 3 mesiacov, bez poplatku a v plnej výške ich pôvodnej investície. Klientom tak ponúkame možnosť nechať svoje peniaze opäť zarábať, a pritom mať k dispozícii 3 mesačnú likviditu s výnosom 3,50% ročne. Táto investícia je dostupná pre klientov privátneho bankovníctva Privatbanky a.s. od minimálneho objemu 100.000 EUR.

Autor: Ing. Marek Benčat, Riaditeľ odboru privátneho bankovníctva
Späť