sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nevyhadzujte peniaze von oknom
16.07.2021

V prostredí nízkeho úročenia vkladov v bankách smerujú úspory obyvateľstva často do podielových fondov. Sú však efektívnym riešením? Historické fakty napovedia...

Mohol by to byť príbeh kohokoľvek. Pred­stavujem vám pána Slováka. Muž už nie najmladší, ale stále aktívny. S manželkou za mnoho spoločných rokov dokázali čo­to nasporiť. Ešte donedávna im stačilo ukla­dať svoje úspory na termínovaný vklad vo veľkej banke, ktorej pobočku majú blízko domova. Veď tak to robili všetci. Ale už dlhšie sa im nepáči, že tento termínovaný účet už žiadne úroky nenesie. „Dávame pe­niaze banke, a oni nám nič neplatia“, často si spolu s manželkou hovorili.

Raz pri jednej oslave im ich známy „nasadil brouka do hlavy“. Že prečo niečo nezainves­tujú do akcií. A tak sa vybrali do svojej veľ­kej banky. Najprv sa posťažovať, a potom si nechať poradiť, čo ďalej. Veď im písali, že tam sedí ich osobný bankár, tak nech sa sta­rá. Príjemná pani v rovnošate im dá za prav­du, že tie úroky už dávno nie sú to, čo býva­li. Ale že ak chcú viac, môžu investovať do podielových fondov, ktoré spravujú ich od­borníci. Tento jeden, ukazujúc farebné gra­fy, zarobil za minulý rok toľko a toľko. Pánovi Slovákovi sa páči, keď počuje, že fond nakupuje, keď trhy rastú a predáva, keď trhy klesajú. A keď sa manželia dozvedeli, že prá­ve tento mesiac majú akciu na nižší vstupný poplatok, neváhali a hneď podpísali všetko, čo im pani predložila na podpis.

V situácií pána Slováka bolo mnoho (nielen) Slovákov. Urobil pán Slovák správny krok? To ukáže až čas, keďže presnú budúcnosť nikto nepozná. Ale poďme sa pozrieť, či to  je správny krok na základe historických fak­tov. Objektívny obraz nám môže poskytnúť výkonnosť konkrétnych podielových fondov v porovnaní s ETF (fond obchodovaný na burze), teda nástrojom, ktorý uprednostňuje Privatbanka pre svojich klientov.

Nominanti do súboja sú...

Začnime možno trocha zoširoka.

Podľa úda­jov Slovenskej asociácie správcovských spoločností prekročila koncom roka 2020 čistá hodnota aktív v podielových a investičných fondoch na Slovensku hodnotu 10 mld. EUR.

Mimochodom, v samotnom decembri pre­siahli čisté predaje 130 mil. EUR, a to už nie sú drobné. Neprekvapuje, že najsilnejšie po­zície medzi správcovským spoločnosťami podľa objemu spravovaných aktív na Slo­vensku mali spoločnosti s napojením na veľ­ké banky, a to Tatra Asset Management, Eu­rizon Asset Management Slovakia (do marca 2020 ako VÚB Asset Management) a Asset Management Slovenskej sporiteľne.

Zoberme si teraz najväčší podielový fond ku koncu roka 2020 od každej menovanej správ­covskej spoločnosti, a každý porovnajme s ETF, ktoré má obdobnú investičnú stratégiu ako daný podielový fond. Najväčším podielo­vým fondom v prípade TAM bol Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f. (ďalej len TAM – Dlhopisový fond) s ob­jemom 282 mil. EUR (upravená čistá hodnota aktív fondu v SR). V prípade Eurizon AM Slo­vakia išlo o Dynamické portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len Eurizon AM – Dynamické portfólio) s objemom 351 mil. EUR. A napokon v prípade AM SLSP bol najväčším fondom Asset Management Slo­ venskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Aktívne portfólio, o.p.f. (ďalej len AM SLSP – Aktívne portfólio) s objemom 391 mil. EUR.
 
Bohužiaľ, voči akémukoľvek podielovému fondu (spravidla aktívny investičný prístup so zásahmi manažérov do zloženia portfó­lia) nie je možné postaviť nejaké ETF (spra­vidla pasívny investičný prístup kopírujú­ci podkladový index), ktoré by malo úplne identické portfólio počas nejakého obdo­bia. Musíme si tak vystačiť s porovnávaním obdobných investičných zameraní. A keďže výsledok iba za jeden rok nemá veľkú vý­povednú hodnotu, použili sme 5­ročný horizont, ktorý je štandardne odporúčaný ako minimálny investičný horizont.

Ako porovnanie dopadlo?

Výsledok porovnania ilustrujú nasledujúce 3 grafy, ktoré znázorňujú, ako by sa vyvíjala investícia 100­tis. EUR k 31. 12. 2020, ktorá by bola investovaná pred piatimi rokmi tak do podielového fondu, ako aj ETF alternatívy. TAM – Dlhopisový fond (investuje najmä do dlhopisových investícií v EUR investičného stupňa ratingu) za uvedené 5­ročné obdobie nezarobil nič, dokonca tesne prerobil (prie­merný ročný výnos ­0,02 % p.a.). ETF alter­natívou môže byť napríklad iShares € Corp Bond 1­5yr UCITS ETF, ktorého portfólio tvoria korporátne dlhopisy v EUR investičného stupňa ratingu s krátkou a strednou dobou splatnosti. Toto ETF dosiahlo priemerné zhodnotenie 1,24 % p.a. Vzhľadom na nízke výnosy dlhopisov na medzinárodnom trhu sa na dlhopisovom portfóliu nedá veľa zarobiť, ale prečo ľudia majú zainvestované do fondu, ktorý peniaze prerába, to je už na pováženie.

Druhé porovnanie. Eurizon AM – Dynamic­ké portfólio investuje najmä do iných po­dielových fondov ako aj ETF so zameraním na dlhopisy a akcie (min. 20 % a max. 70 % portfólia) bez regionálneho a ratingového obmedzenia (hlavne však vyspelé krajiny a investičný stupeň ratingu pri dlhopisoch). Fond dosiahol za 5­ročné obdobie priemer­né zhodnotenie 3,72 % p.a. ETF alternatíva pozostáva z kombinácie akciového a dlhopisového ETF v pomere 50:50.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR Hedged je zamerané na akcie veľkých a stredných firiem vo vyspelých krajinách sveta, pričom menové riziko EUR voči menám aktív je zaistené. iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF je zamerané na korporátne dlhopisy výhradne investičného stupňa ratingu v mene EUR s krátkou aj dlhou splatnosťou.

Táto ETF alternatíva dosiahla priemerné zhodnotenie na úrovni 6,11 % p.a., teda výrazne viac ako podielový fond.

Porovnanie investície 100­tis. EUR opäť ukazuje graf.

A tretie porovnanie. AM SLSP – Aktívne portfólio investuje najmä cez iné podielové fondy ako aj ETF do akcií (max. 30 % portfólia) a do dlhopisov bez regionálneho (najmä však Európa) a ratingového obmedzenia. Na 5­ročnom horizonte fond dosiahol priemernú výkonnosť 2,50 % p.a. Konkurenčná ETF alternatíva spočíva v kombinácií jedného akciového a dvoch dlhopisových ETF v pomere 50:30:20. Polovicu zaberá už vyššie uvedené iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF. Obdobne akciové ETF s váhou 20 % predstavuje už vyššie uvedené Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR Hedged. Zvyšných 30 % tvorí Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D, ktoré je zamerané na korporátne dlhopisy s nižším ako investičným stupňom ratingu v mene EUR. Táto kombinovaná  ETF alternatíva dosiahla priemerné ročné zhodnotenie takmer dvakrát vyššie ako podielový fond, konkrétne 4,37 % p.a.

Iste, keby sme použili iné ETF alebo iný časový úsek, dosiahli by sme čiastočne iný výsledok. Ale nesnažili sme sa „dolovať“ čo najvýkonnejšie ETF tituly, ktoré by porazili podielové fondy.

Domáce podielové fondy ťahajú za kratší koniec z dvoch dôvodov – vysoká nákladovosť a neúspešná aktívna investičná stratégia.

Vysoké priebežné poplatky podielových fondov

Chcete dôkaz? Tak opäť zopár čísiel. Celko­vé priebežné poplatky (najmä poplatok za správu a depozitára) v prípade TAM – Dlho­pisový fond predstavovali 0,86 % (za rok 2019 ako posledný známy údaj v čase písa­nia textu), ETF alternatíva ale iba 0,20 %. Horšie dopadne v porovnaní Eurizon AM – Dynamické portfólio s celkovými priebež­nými poplatkami na úrovni 1,64 % (opäť za 2019) voči iba 0,30 % pri použitej ETF al­ternatíve. Ešte „drahšie“ vyjde investícia do AM SLSP – Aktívne portfólio s priebežným poplatkom 1,64 % (už za 2020) voči iba 0,24 % v prípade ETF alternatívy.

Ako vidno, priebežné poplatky sú pri podielových fon­doch násobne vyššie ako pri ETF.

Nie je to však problém len uvedených 3 po­dielových fondov. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností ku kon­cu roka 2020 dosahoval priemerný popla­tok za správu a depozitára (teda hlavnú časť celkových priebežných poplatkov za rok) v prípade všetkých dlhopisových fondov distribuovaných na Slovensku takmer 0,9 % (počítané ako vážený priemer podľa aktív  pri podielových fondoch s aspoň 1 mil. EUR). Minimálne o túto hodnotu sa vám počas ro­ka znižuje zhodnotenie investície.

Pripomínam, že trhové výnosy na dlhopi­soch sú nízke, resp. záporné, a správcovská spoločnosť investora ešte za rok „skásne“ o takmer percento viac. V prípade akciových fondov dosahoval vážený priemer hodnotu 1,8 % a u zmiešaných podielových fondov 1,1 %. Dôvod, prečo si domáce správcovské spoločnosti účtujú tak vysoké poplatky, si vie každý domyslieť sám, rovnako aj dôvod, prečo veľké banky štandardne odporúčajú svojim klientom tieto svoje drahé podielové fondy, a nie nákladovo efektívnejšie ETF.

Druhým dôvodom typického zaostávania výkonnosti podielových fondov za ETF je kvalita spravovania investícií. Aj aktívne spravovaný fond (resp. akékoľvek portfó­lio) by malo mať svoj tzv. benchmark (po­rovnávacia úroveň), lebo len tak viete vy­hodnotiť, či príslušný portfólio manažér prináša nejaký nadvýnos. Sledujete relatív­nu výkonnosť, nie absolútnu. Veď keď fond dosiahol zhodnotenie napr. 5 %, ale trhy vzrástli o 9 %, tak to nebude práve úspeš­ný fond. Výsledok len v jednom roku môže byť aj vecou náhody, až dlhší časový úsek je už o schopnostiach manažéra. Pomôže­me si údajmi z internetovej stránky S&P Global v podobe tzv. SPIVA Scorecards (údaje k 30.6.2020 v čase písania tohto textu). Za Slovensko tam samozrejme úda­je nie sú, ale princíp je všade rovnaký.

Napríklad až 63 % aktívne spravovaných podielových fondov v USA so zameraním na americké akcie s veľkou trhovou kapi­talizáciou (benchmarkom je teda index S&P 500) nedokázalo na ročnom horizon­te prekonať uvedený benchmark. Už len  na jednom roku bolo v relatívnom porov­naní zhruba 2/3 fondov neúspešných. Pri 3­ročnom horizonte je to už však 71 %, pri 5­ročnom 78 % a pri 10­ročnom porovnaní až 82 % aktívne spravovaných fondov.

Alebo sa pozrime na také európske ak­tívne spravované akciové fondy v mene  EUR so zameraním na eurozónu (použi­tým bechmarkom je index S&P Eurozone BMI). Až 45 % takýchto fondov nedoká­zalo prekonať svoj benchmark na ročnom horizonte, pričom toto percento neúspeš­ných rastie s dlhším časovým úsekom až na 91 % pri 10­ročnom porovnaní. Ako vidno, drvivá väčšina aktívne spravovaných fon­dov nedokáže ponúknuť svojim investorom zhodnotenie, ktoré by prekonávalo pasívnu investíciu do príslušného indexu.

Rozhodol sa teda pán Slovák v úvode nášho článku správne, keď investoval do podielových fondov? Tak, ako vyplýva z tohto článku, pre väčšinu investorov je investícia do podielových fondov často takmer vyhadzovaním peňazí von z okna, lebo si kupujú predražený a relatívne nevýkonný nástroj. Pýtajte si od svojej banky radšej nákladovo efektívne ETF. Nezabúdajte však, že ani efektívny nástroj ako ETF nedokáže zázraky a nezabezpečí kladný výnos, keď trhy klesajú.

 


Autor: Ing. Pavol Ondriska, produktový manažér

 

 

Späť