sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ako technická analýza pomáha portfólio manažérovi
02.09.2021

Technická analýza cenného papiera (akcie, indexu, dlhopisu, meny) môže portfólio manažérovi pomôcť s odhadom vývoja ceny na základe minulého vývoja cien. Zároveň však platí, že minulý vývoj nezaručuje vývoj budúci.

Pri ocenení cenného papiera môžeme využiť fundamentálnu analýzu (skúmame samotnú spoločnosť, jej výkazy, tržby, zisky a podobne) alebo technickú analýzu, kde sa zameriame na predchádzajúci vývoj ceny. Technická analýza vychádza čisto z toho, „čo sa deje  na trhu“ – teda z grafu, resp. čísiel.

Kým fundamentálnu analýzu využívajú najmä dlhodobí investori, tú technickú krátkodobí špekulanti. Najčastejšie sa využíva pri odhade kurzov mien (EUR/ USD) z krátkodobého pohľadu (1 minúta, 5 minút...). Dlhodobému investorovi však môže pomôcť určiť vhodný čas na nákup alebo predaj cenného papiera.

975

V článku si predstavíme zopár indikátorov technickej analýzy, ktoré využívame na určenie vstupu do pozície – nákup akcií. Pôjde o názornú ukážku, nie o podrobné vysvetlenie jednotlivých indikátorov.

Hranica podpory (support) a hranica odporu (rezistencia)

Hranica podpory je línia, ktorá umožňuje spojiť body (ceny), od ktorých sa cena akcie viackrát „odrazila“ smerom nahor. Hranica odporu je línia, od ktorej sa ceny odrážali smerom nadol.

V grafe č. 2: hranica odporu (rezistencie) červenou čiarou, hranica podpory (support) modrou čiarou. Cena indexu sa viackrát odrazila od daných línií. S určitou pravdepodobnosťou sa teda dá odhadnúť, akým smerom sa pohne cena, ak sa dostane do určitého bodu.

MACD – Moving Average Convergence Divergence – konvergencia a divergencia kĺzavých priemerov

Indikátor, ktorý umožňuje určiť medvedí (klesajúci) a býčí (rastúci) trh. Ak sa histogram nachádza nad nulovou líniou, hovoríme o rastúcom trende (čo sa potvrdilo aj vo vývoji hodnoty indexu), a pod nulovou úrovňou označuje klesajúci trend.

RSI – Relative Strength Index – index relatívnej sily

Jeden z najobľúbenejších indikátorov, ktorý môže napovedať, či je akcia v rastúcom alebo klesajúcom trende. Má hodnotu 0 až 100. Ak sa hodnota blíži k 100, akcia je v rastúcom trende, no zároveň nad hodnotou 70 je „prekúpená“ a trend sa môže obrátiť smerom nadol. Pokles pod 30 bodov zas môže naznačovať, že akcia je „prepredaná“, a môže značiť otočenie trendu smerom nahor. V grafe č. 2 vidíme, že index bol na prelome augusta a septembra „prekúpený“, t. j. RSI > 70 a následne hodnota indexu začala mierne klesať.


 
Bollingerove pásma

Ide o 3 línie. Stredná (čiernou) ukazuje jednoduchý kĺzavý priemer cien za určité obdobie (20 dní). Horná (bordová) a dolná línia (oranžová) predstavujú štandardnú odchýlku. Na 95 % sa cena akcie hýbe v rozpätí hornej a dolnej línie. Tie môžu pomôcť s určovaním volatility cien, trendu, ale i vstupu či výstupu z pozície.

MA – Moving Average – kĺzavý priemer

Ide o jednoduchý indikátor, ktorý znázorňuje priemerné ceny za posledné dni. Najčastejšie ide o 15, 20, 50, 100 a 200 dní. Pretnutie jednotlivých línií môže naznačiť obrat trendu. Ak 50-dňový priemer pretne 200-dňový priemer zdola, ide o tzv. zlatý kríž, ktorý naznačuje obrat trendu z medvedieho na býčí. Opačne, ak 50-dňový priemer pretne 200-dňový zhora, ide o „kríž smrti“, a ten zas indikuje medvedí trend. Oba kríže vidno napríklad na vývoji indexu S&P 500 v grafe č. 1, ktorého cena najmä po zlatom kríži prudko rástla.

Technických indikátorov je, samozrejme, veľké množstvo. Niektoré sú také zložité, že z grafu je problém určiť, ktorá čiara je vlastne čiarou ceny akcie. Vybrali sme pár najznámejších a najpoužívanejších indikátorov, ktoré nám pomáhajú určiť, či trh s akciami rastie alebo klesá. Pri podrobnejšom skúmaní nám umožňujú aj bližšie špecifikovať obdobie vstupu (nákup akcie) alebo výstupu (predaj akcie). Platí však, že na cenu akcie má veľký vplyv aj fundament, t. j. výsledky hospodárenia spoločnosti, geopolitika, makroekonomické ukazovatele a podobne. Vtedy technická analýza nezaručuje 100 % spoľahlivosť.

Je však dobrou pomôckou v čase normálneho vývoja finančných trhov.

 


Autor: Ing. Marián Pisarčík, portfólio manažér

Späť